'پوکر ریاضی از یک حرفه ای' دانلود, کتاب دیوید

بسیاری از بازیکنان از دست آن کم بها دادن به اهمیت آن و یا استفاده از آن تنها در سطحی محاسبه شانس برنده شدن "چشم"معروف بازیکن پوکر برنده سه دستبند طلا دیوید نشان می دهد به خوانندگان خود را از قدرت کامل از رویکرد ریاضی در پوکر. در حال حاضر اعداد همیشه به شما بگویم که چه تاکتیک را انتخاب کنید با یک حریف خاص هستند و چه تصمیمی را در هر وضعیت. ریاضی طرح می تواند سبک خود را از بازی به یک پیروزی الگوریتم-یک سیستم است که کمک خواهد کرد به شما تضمین می شود در سیاه و سفید با به طور منظم و طولانی مدت بازی.
پوکر ربات بازی پوکر کمک تبلیغات تراشه عوامل وابسته نرم نظرات