بازی پوکر - هیچ سایت صفحه: فروم

یک سال است که درصد مهارت و شانس

من در موضوع نگاه و نمی بینم هر گونه اطلاعات در مورد: چگونه گزینه از ضرر و زیان ممکن است بود موفق (از نوع اگر پشتوانه ادغام به صفر و سپس چگونه این جایزه همچنان به مبارزه با عقب و اینکه آیا از دست وجوه برگردانده خواهد شد)? من درک می کنم که این بازی با محدودیت و تهاجمی مدیریت

بر این اساس واريانس بسیار بالا است.

به عنوان یک عمو یک بار گفت: در پوکر یک روز است که شانس و درصد مهارت. بر این اساس اگر این پروژه در مدت حدود ماه پس از آن مشروط نتایج حاصل از این بازی به شانس بستگی دارد درصد است. علاوه بر این در پوکر عامل انسانی نمی تواند حذف شود - به عنوان مثال ممکن است تحت فشار توسط این واقعیت است که پول او نیست و این دوره ای ممکن است به نوبه خود در پول و حالت خود را از تصمیم گیری در بازی به اندازه کافی موثر است. من پیشنهاد می کنم که تسو پست تصاویری از سود نمودار با هولدم (روباز) مدیر از همه و متوسط پیروزی-میزان فاصله با شروع از شروع پروژه. وجود دارد یک وضعیت با مسدود کردن از و من شده اند قادر به برداشت پول از آنها است.

موفق باشید به خودرو

پس از آن وجود دارد تعدادی از مشکلات من در تماس باشید. حدود یک بار در هفته من خواهد پرداخت هر کس از درصد از سود من به بازپرداخت مبلغ (بهمان) و درصد از سود را به بازپرداخت سود. او ناپدید می شوند نیست, هر کجا او بود که همیشه در تماس با او. وجود دارد, امتحانات, جلسه, بنابراین همه چیز را به طور موقت متوقف شد. ما در حال حاضر برای یک نتیجه موفقیت آمیز.
پوکر کمک را به کامپیوتر خود را چینی پوکر تبلیغات مدیر دانلود نرم افزار برای کامپیوتر اتحادیه از باشگاه بر روی کامپیوتر خود را فروشگاه